Chair of Dependable Nano Computing (CDNC)

M.Sc. Zhe Zhang

Short Bio